Klassregel
1. Båttypen heter Flighter Luft

2.  Lite naivt hoppas vi att fler skall bli sugna på en flighter. Därför förbereder vi en klassregel. Den skall se till att klassen kan utveckla båtarna och samtidigt hålla kostnaderna nere.

3. Om det finns några intressenter får vi tillsammans med dessa finputsa regeln och göra upp hur detta skall gå till. Det viktiga är att behålla grundkriterierna.
 
Organisation
1. Regelansvarig är Richard Larsson. Längre fram kan det bildas en kommitté.

2. Regelansvarig beslutar om att göra förändringar i regeln. Dessa börjar gälla datumet efter datumet då de publicerats här. Under pågående delsegling gäller regeln som den var när starten gick.

3. Seglare, domare eller tävlingsfunktionär kan begära en utredning gällande detaljer i klassregeln. Utredningen kan leda till tre förhandsbesked:
-Regeländring kommer att ske nuvarande datum. 
-Regeländring kan ske de närmaste dagarna.
-Regeländring kommer inte att ske nuvarande datum, beslut skjuts fram på obestämd tid.

4. Vid en protestsituation är regelansvarig ett utmärkt expertvittne i tekniska frågor.

5. Båtnummer ansvaras och delas ut av regelansvarig. Numret följer med plattformen.
 
Förutsättningar
1. Flighter Luft är en entypsklass med vissa delar öppna för egen design. Alla båtar har samma förutsättningar att byggas så att de presterar bra. Att bygga eller köpa en snabb båt är en stor del i tävlingen. Om en båt byggs på ett avvikande sätt mot vad denna regel verkar vara avsedd för kan man ansöka om ett beslut i frågan om den bryter mot en befintlig regel eller kommer att bryta mot en kommande regel (som då är ett resultat av frågan). Byggare och seglare uppmanas att vara kreativa för att få båten att gå snabbare. Regeln kan ändras av regelansvarig enligt "Organisation". Då det kan medföra svårigheter att snabbt justera båten efter en regelförändring rekommenderas byggare och seglare att anhålla om ett beslut eller en tolkning om en detalj som skulle kunna bli föremål för diskussion och därmed förbjuden. Detta bör ske innan bygge eller inköp av detaljen görs. Att bygga delar i gråzonen utan att först reda ut om det tolkas som tillåtet görs på egen risk.

2. Flighter seglas med en eller fler seglare. Samma personer och antal måste vara ombord hela regattan. I en cup som består av flera regattor kan man variera besättningen.

3. Skroven, plattformen, T-vingarna, seglet eller masten får inte bytas under en regatta. Om någon av dessa delar går sönder så att de får en avsevärt försämrad funktion eller blir farliga får de bytas.

4. (Kursiv text inom parentes är inte regel, bara beskrivningar.)
Definitioner
1. Basmaterial
Glasfiber
Trä
Metall
Cellplast av valfri typ
Lim och bindmedel är fritt

2. Centrumplanet är ytan som skär mastfotens centrum och främre foilens centrum i lod.

3. Regatta Tävling separerad från den andra tävlingen med olika anmälningsförfaranden eller separerad med fyra dygn. I en cup som sträcker sig över säsongen får besättningen bytas i varje regatta.
Skrov
1.  De tre skroven tillhandahålls av licensierad leverantör. Avsikten är att de skall vara gjutna i samma formar och ha samma vikt.

2.  De tre skroven får köpas begagnade, avsedda för paddling och varit använda till det. De får då vara byggda i vilket material som helst. De får byggas om. Följande förändringar är tillåtna:
-Förstärkning, infästning av rör och skott med basmaterial, men eventuella rör får vara i fritt material. All övrig förstärkning med basmaterial.
-Infästningar av beslag, Fritt material. Denna infästning får inte dras ut över ett stort område i syfte att förstärka annat än infästningen av beslaget. Regelansvarig avgör fall som ligger i gråzonen.
-Förändring av längd, bredd eller höjd, basmaterial
-Slipning
-Målning

3. Om man väljer att bygga eller köpa något av skroven nytt får bara basmaterial finnas eller användas på skrovet förutom infästningar av beslag enligt ovan.

4. Mittskrov
Längd 6000-6700mm utan T-foil och roder
Vikt minst 20kg utan T-foil och roder.

5. Sidoskrov
Längd 3800-4300mm
Vikt minst 10kg
Bredd: Ingen del av sidoskroven får under segling befinna sig mer än 1500mm från centrumplanet.
Plattform
1. Plattformen är entyp och tillhandahålls av licensierad leverantör. Regelansvarig håller i den frågan.

2. Båtens nummer följer med plattformen.

3. (Fästen till skroven är lika på alla vilket gör att det är lätt att byta dessa.)

4. (Specifikationer och pris kommer senare.)
T-foil
1.  De tre T-foilen tillhandahålls av licensierad leverantör. Avsikten är att de skall vara gjutna i samma formar och ha samma vikt. Dessa skall ha ett mekaniskt system med en flottör som reglerar flyghöjden automatiskt.

2. Den främre T-vingen skall vara kopplad till styrsystemet. De två bakre T-vingarna får inte vara kopplade till styrsystemet.

3. Flottören skall på den främre T-foilen vara riktad framåt. Det möjliggörs med en flottör bestående av tre delar varav den främsta är i kontakt med vattenytan. Längden på delarna som sitter på T-foilen mätt från ledens centrum till centrum får max vara 1500mm. Längden på flottördelen som släpar i vattnet får max vara 1000mm mätt från centrum på leden till änden.

Flottörerna på de bakre T-foilen vara riktade bakåt. Maxlängd på flottören mätt från ledens centrum till änden är 1500mm.

(Tanken är att den främre flottören skall känna av vågor före vingen hamnar i vågen. Tre anledningar gör att de bakre flottörerna med fördel skall vara riktade bakåt. En anledning är att de skall vara känsliga för hur högt den främre ligger och följa den. Om den främre höjs kommer en vinkeländring göra att de bakre reagerar med att höja de bakre vingarna. Det är ingen stor effekt, men åt rätt håll. En andra anledning är att denna typ av flottör är billigare att tillverka. Den tredje anledningen är att ett lovartlyft skall hämmas så kvickt som möjligt. Långt bak i lovart blir höjdskillnaden som störst när båten börjar luta. Lovartvingen får kommando att sänka sig på ett maximalt effektivt sätt.)

5. Vingen skall vara ca 1200x240x20. Mer exakt beskrivning följer.

6. Alla T-vingar skall kunna fällas upp ur, och ner i, vattnet på ett enkelt sätt i 3 knops fart.

 
Deplacementfenor
I låga farter då båten inte flyger och då man avser att segla på grunt eller okänt vatten skall T-vingarna kunna fällas upp för att minska motstånd och minska risken att skada T-vingarna.

Istället skall två fenor användas.
Dessa får båda vara kopplade till styrsystemet eller bara ena.
Båda skall fällas bakåt automatiskt vid bottenkänning på ett sätt så att de fortfarande går att använda.
De skall gå att fälla upp och ner på ett enkelt sätt.
Placering och utformning är fri.Stående rigg
Mast och segel är samma som F18 med vissa undantag.

Bara ett segel får användas under en regatta.

I seglet skall klassmärke och båtnummer finnas.
 
Löpande rigg
Löpande rigg är friVagn
(Två varianter kommer att vara tillgängliga. 

En vagn som man rullar ner Flightern i vattnet med.

Två hjul som monteras på varsin sida. Dessa gör att man kan dra upp båten utan vagn. Tanken med det är att det skall vara möjligt att åka till en hamn utan att det behöver ligga en kärra där. Konstruktionen skall ha låg vikt och kunna stuvas så att den inte märks under segling.)Reklam

Reklam och sponsring är helt fritt.